ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen "ŠPP") je nedílnou součástí školy, jeho činnost definuje vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezi základní činností ŠPP patří prevence rizikových jevů a poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a metodická podpora učitelům. Členové poradenského pracoviště se pravidelně účastní odborně zaměřených setkání a školení.  

DOKUMENTY:

  • Aktuální preventivní program školy – "ZDE"
  • Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím služby školního psychologa– "ZDE"
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ:

 
 
 

Mgr. Lukáš Jedlinský - školní metodik prevence 

Konzultace: úterý až pátek (po předchozí domluvě) 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kabinet: č. 108

Popis činnosti: 

- Pomoc žákům a zákonným zástupcům 

- Preventivní aktivity pro třídní kolektivy – koordinace programů, zajišťování grantů a dotací 

- Organizace adaptačních kurzů a teambuildingových programů

- Prevence rizikového chování – závislosti, záškoláctví, šikana, kyberšikana, poruchy přijmu potravy, extremismus… 

- Intervence ve třídách – práce s třídními kolektivy, kde dochází k projevům rizikového chování 

- Poradenství v oblasti rizikového chování: 

   o špatné třídní klima, konflikty s vrstevníky, pedagogy… 

   o různé formy závislostí (omamné a psychotropní látky, alkohol, digitální závislost)

   o projevy šikany, kyberšikany a jiné podoby agrese 

   o poruchy přijmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) 

   o problémy s docházkou, záškoláctví 

   o extremismus (rasismus, xenofobie, homofobie, náboženská nesnášenlivost)

Podpora pedagogům 

- Organizace školení zaměřených na projevy rizikového chování u žáků 

- Organizace programů duševního zdraví pro pedagogický sbor (teambuilding, well-being, psychohygiena) 

- Metodická podpora a poradenství týkajících rizikového chování u žáků 

- Administrace a evidence výskytu různých forem rizikového chování v daném školním roce 

- Tvorba preventivního programu školy a krizového plánu školy pro aktuální školní rok

 

B) VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Radmila Vorasická - výchovná a kariérová poradkyně 

Konzultace: pondělí až pátek (po předchozí domluvě) 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kabinet: č. 004

Popis činnosti:

V případě jakýchkoliv školních potíží, osobnostního rozvoje nebo mimořádně psychicky náročné osobní situace.

- Poskytuji poradenství také v oblasti kariéry a volby SŠ/VŠ, tedy kam zamířit po maturitě. 

- Péče o žáky se specifickými poruchami učení i s jinými výukovými a výchovnými obtížemi a o žáky nadané. 

- Koordinace komunikace mezi školou, rodinou a pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickými centry. 

- Poskytuji poradenství v oblasti rizikového chování: 

   o špatné třídní klima, konflikty s vrstevníky, pedagogy… 

   o poruchy přijmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatové přejídání) 

   o problémy s docházkou, záškoláctví

C) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Lucie Jánská

Konzultace: pátek 7:00 – 13:00 (objednání skrze email nebo EduPage) Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., EduPage

Kabinet č. 108

Popis činností:

Poradenství žákům, když:

- prožívají náročné období nebo se ocitnou v krizové situaci.

- mají problémy s učením, pamětí nebo pozorností a chtějí zjistit, jak lépe zvládat školní povinnosti, jak se efektivněji učit.

- mají problém s prokrastinací, s dosahováním svých cílů.

- mají neshody s kamarády, spolužáky nebo s rodiči.

- se necítí se dobře ve své třídě.

- chtějí pomoc s adaptací na novou školu (vyšší nároky gymnázia oproti základní škole, nový kolektiv...).

- potřebují doporučit nástroje pro zvládání stresu a úzkosti.

- chtějí pomoci kamarádovi nebo spolužákovi.

- uvažují o studiu psychologie (chtějí se dozvědět více o oboru, přijímacích zkouškách apod.)

- se rozhodují o profesním směřování, neví „kam po střední škole“.

Poradenství zákonným zástupcům za účelem:

- individuálního setkání ohledně vzdělávacích, výchovných nebo osobních potíží žáka.

- sdělení podezření na změnu chování/prospěchu související se školou, změnou rodinného prostředí nebo jiných obtíží.

- konzultace ohledně další odborné péče (psychiatrie, klinická psychologie, logopedie, neurologie, psychoterapie apod.). V případě, že bude žák nebo zákonný zástupce požadovat dlouhodobější individuální péči školního psychologa, zákonný zástupce nezletilého žáka podepíše souhlas s individuální péčí.

Služby pedagogům:

- Konzultace při řešení výukových nebo výchovných problému jednotlivých žáků.

- Spolupráce při prevenci negativních jevů.

- Mapování klimatu, vztahů ve třídě a následný intervenční program pro jejich zlepšení.

- Metodická pomoc při tvorbě dotazníků/anket pro třídu nebo školu.

- Náslechy v hodinách (pozorování žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího).

- Krizová intervence v obtížných situacích.

- V případě zájmu a časové kapacity nabízím možnost krátkých workshopů pro třídy (např. o možnostech uplatnění psychologa pro studenty v psychologickém semináři, hodina v rámci kariérního poradenství, hodina o psychohygieně, efektivním učení, prokrastinaci…).